جزئیات مراسم کومسای در اورامان کردستان و بحث جنسیت

جزئیات مراسم کومسای در اورامان کردستان و بحث جنسیت

تعداد بازدید: 72 فیلم مراسم پیرشالیار – مراسم پیر شالیار ۹۷ – مراسم پیر شالیار سال ۹۷ – سنگ پیر شالیار – تاریخ دقیق مراسم پیر شالیار – تاریخ مراسم پیر شالیار اورامان مراسم پیر […]